ARTIKEL 1: OMVANG VAN DE VERZEKERING

De verzekeraars vergoeden de schade aan de verzekerde fiets ontstaan:

- door diefstal of de stoffelijke schade berokkend door de dieven of ten gevolge van een poging tot diefstal indien enkel de diefstalverzekering onderschreven werd.

- door diefstal of de stoffelijke schade berokkend door de dieven of ten gevolge van een poging tot diefstal alsook de beschadiging (stoffelijke schade) veroorzaakt door een ongeval indien de verzekering "alle risico's" onderschreven werd.

en dit rekening houdend met onderstaande algemene en bijzondere bepalingen.

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

2.1 Nieuwe fiets: de op het verzekeringscertificaat omschreven fiets dat door de verzekerde nieuw is gekocht.

2.2 ATB/MTB/CTB/HYBRIDE/elektrische fietsen/racefietsen: All Terrain Bikes (ATB), Mountain Bikes (NITB), City Bikes (CTB), hybride- elektrische fietsen en racefietsen een als zodanig door de fabrikant, importeur of leveranciers omschreven fiets, evenals fietsen voorzien van een zogenaamd ATB-stuur.

2.3 Elobike - Fiets met trapondersteuning: een fiets met hulpmotor waarbij de hulpmotor geactiveerd wordt door de trapbeweging en deze lichter maakt, maar zonder de trapbeweging levert de hulpmotor geen elektrisch vermogen.

2.4 Toebehoren: De aan de nieuwe fiets schroefvast bevestigde extra onderdelen, zoals vermeld op de aankoopnota en waarvan de prijs is opgenomen in het verzekerde bedrag.

2.5 Veiligheidsslot: een fietsslot aangeschaft bij de fietshandelaar

2.6 Verzekerd bedrag: verkoopprijs van de fiets (incl. BTW) met inbegrip van toebehoren.

2.7 De verzekerde: de persoon die op het moment van de schade kan aantonen de eigenaar van de verzekerde fiets te zijn.

2.8 De verzekeringsnemer: De persoon die de overeenkomst met de maatschappij sluit en gedomicilieerd is in België.

2.9 De maatschappij: de in Art. 14 aangeduide verzekeringsonderneming.

2.10 Het verzekeringsvoorstel: het web formulier dat van Velosafe uitgaat en in te vullen is door de verzekeringsnemer met het doel de verzekeraar in te lichten over de aard van de verrichting en over de feiten en de omstandigheden die voor hem gegevens zijn voor de beoordeling van het risico.

2.11 Totaal verlies: Wij spreken van totaal verlies als:

a) de gehele fiets door diefstal verloren is en niet binnen 14 dagen wordt teruggevonden;

b) het technisch niet meer mogelijk is om de fiets te herstellen;

c) de herstelkosten hoger zijn dan de waarde van de fiets voor het schadegeval min de opbrengst van de restanten bepaald door Velosafe of in samenspraak met een door Velosafe aangeduide expert.

2.12 Rijrisico van het voertuig: het risico van het voertuig vangt aan vanaf het moment dat de fiets op de fietshouder, die aangebracht is aan het voertuig, wordt geplaatst tot de fiets van de fietshouder wordt afgenomen.

2.13 Training: een fiets-activiteit waarbij fietsers in groep en clubverband met de fiets rijden ter voorbereiding van een wedstrijd

 

ARTIKEL 3 - VRIJSTELLINGEN (EIGEN RISICO)

Voor elk aangegeven schadegeval met eenzelfde oorzaak wordt een vrijstelling of eigen risico van de vergoeding als volgt afgetrokken:

• 10% op de verzekerde waarde met een minimum van €50 per schadegeval

• bij schade tijdens deelname aan wedstrijden of trainingen daarvoor : 10% op de verzekerde waarde met een minimum van €500

 

ARTIKEL 4 - UITSLUITINGEN

4.1 Tweedehandsfietsen (fietsen die door de verzekerde tweedehands werden aangekocht) en vouwfietsen (fietsen die gevouwen of in elkaar geklapt kunnen worden) vallen niet onder huidige waarborg.

4.2 Schade ontstaan door opzet van de verzekerde of iemand die bij de uitkering belang heeft.

4.4 Diefstal indien de fiets zonder bewaking en zonder veiligheidsslot (overeenkomstig art. 2.5) werd achtergelaten.

4.5 Herstelkosten van slijtage, eigen gebrek (zie §5a) en schade door waardevermindering.

4.6 Schade aan toebehoren, banden, bel, jasbeschermers, kabels, kettingkast, snelbinders verlichting en schade door krassen, tenzij door hetzelfde ongeval ook andere schade aan de fiets is ontstaan en vermeld op de factuur.

4.7 Schade ontstaan tijdens gebruik voor verhuur of regelmatig bruikleen.

4.8 Schade veroorzaakt door het niet naleven van verplichtingen vermeld in artikel 5.

4.9 Schade voortvloeiend uit oorlog, staking en oproer. Daarin begrepen burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaande met opstand tegen het gezag.

4.10 Mechanische, elektrische en elektronische stoornissen tenzij veroorzaakt door een gedekt risico.

4.11 Schade ontstaan tijdens het fietsen onder invloed van drugs, in staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap.

 

ARTIKEL 5A: VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE VOOR HET SCHADEGEVAL

De verzekerde is verplicht om:

5a.1 bij transport van de fiets, de fietshouder slotvast te bevestigen aan het voertuig

5a.2 alle voorzorgen en alle maatregelen zoals hieronder vermeld, te nemen ter voorkoming van verlies, schade of diefstal :

·         het vastleggen van de fiets zonder bewaking, met een veiligheidsslot (overeenkomstig art. 2.5) indien deze zich op de openbare weg bevindt ’s nachts dient deze eveneens vast geankerd te worden aan een vaste constructie.

·         het vastleggen van de fiets aan het auto fietsrek indien het zich daar bevindt.

·         de wegcode te respecteren.

·         de fiets in oorspronkelijke staat te laten of met door de constructeur erkende wisselstukken uit te rusten.

Wanneer er schade ontstaat die in oorzakelijk verband staat met het niet respecteren van bovenstaande verplichtingen, vervalt uw dekking.

 

ARTIKEL 5B: VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE NA HET SCHADEGEVAL

De verzekerde is verplicht uiterlijk binnen de 5 dagen na de vaststelling van een schade:

5.1 De gebeurtenis door middel van de web aangifteformulier aan Velosafe te melden.

5.2 Dit formulier per mail naar claims@velosafe.be of naar Velosafe c/o B-Safe NV Onze Lieve Vrouwstraat 6 te 2600 Berchem te verzenden.

5.3 Bij diefstal kennis te geven aan de Federale Politie en daarvan het origineel bewijs of een kopie te leveren aan Velosafe. In de aangifte aan de gerechtelijke instanties dient duidelijk beschreven te worden waar en hoe de fiets gestolen werd en de veiligheidsvoorzorgen die genomen werden bij het achterlaten van de fiets. U moet ons tevens meteen in kennis stellen indien de fiets is teruggevonden.

Indien de fiets onbewaakt was dient u de sleutels van het slot te bezorgen aan Velosafe, alsook de aankoopfactuur te leveren van een slot overeenkomstig art 2.5.

5.4 Alle ontvangen documenten welke betrekking hebben op de schade onmiddellijk op te sturen naar

Velosafe.

5.5 Alle door of namens Velosafe gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken.

5.6 Alle door of namens Velosafe gegeven aanwijzingen op te volgen.

5.7 Bij een gedekte schade groter dan 300 Euro (voor herstelling), Velosafe (claims@velosafe) eerst toe stemming te vragen, alvorens opdracht tot reparatie te verstrekken.

5.8 De verzekerde dient Velosafe op de hoogte te stellen indien er mogelijk tussenkomst is op grond van enige andere overeenkomst of voorziening bij een verzekeraar.

 

ARTIKEL 6: AANGAAN VAN DE VERZEKERING

De grondslag van de verzekering vormt het door of namens de verzekerde ingevuld verzekeringsvoorstel , vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur en het verzekeringscertificaat dat is afgegeven. De fiets mag maximaal 1 maand oud zijn en de verzekering dient onmiddellijk afgesloten te worden.

 

ARTIKEL 7: BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

De polis wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend hernieuwd.  Op het einde van de verzekeringsperiode kan de verzekeringsnemer de overeenkomst hernieuwen voor een daarop volgend jaar door betaling en dit tot de fiets maximaal 5 jaar oud is. De dekking zal hernieuwd worden op gelijke basis van zodra de premie betaald wordt voor de einddatum van de vorige verzekerde periode.

De polis wordt automatisch beëindigd bij diefstal, verdwijning of totaalschade van het risico voor het niet gebruikte premiegedeelte.

 

ARTIKEL 8: PREMIEBETALING

De verzekeringspremie is een haalschuld. De premiebetaling aan Velosafe® is bevrijdend omdat deze als lasthebber van de maatschappij optreedt.

 

ARTIKEL 9: AANVANG VAN DE DEKKING

De dekking begint te lopen na betaling van de premie. De verzekering komt tot stand op moment van het afsluiten van de overeenkomst. De dekking gaat pas in na betaling van de premie.  Velosafe houdt zich het recht tot niet aanvaarding van het risico binnen de 14 dagen na betaling van de premie met opzeg van het contract binnen de wettelijke duurtijd. Een verzekeringscertificaat zal worden afgeleverd als bewijs van aanvaarding.

 

ARTIKEL 10: VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is wereldwijd van kracht, met uitzondering van de landen in staat van oorlog of sociale onlusten.  De duurtijd van uw verblijf in het buitenland is beperkt tot 30 opeenvolgende dagen, zo niet vervalt de waarborg. 

 

ARTIKEL 11: SCHADEREGELING

11.1 Verzekeraar vergoedt met inachtneming van de vrijstelling benoemd in artikel 3

11.2 Indien het gestolen rijwiel vòòr levering van het vervangende rijwiel wordt teruggevonden, is de verzekerde verplicht dit terug te nemen binnen de 30 dagen na de vastgestelde diefstal.

11.3 De maatschappij vergoedt in natura door levering van een nieuwe, gelijkaardige en/of

gelijkwaardige fiets voor maximaal het verzekerd bedrag (zie art 2.6) zoals vermeld op het verzekeringscertificaat, rekening houdend met de volgende afschrijvingen: 0% gedurende de eerste 15 maanden en 1% per volle verstreken maand vanaf de 16e maand tot de 36ste maand. De levering gebeurt via de fietshandelaar die op het certificaat vermeld staat.

11.4 Bij beschadiging worden de herstellingskosten vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag met inachtneming van de vrijstelling (Art. 3). Bedragen de herstellingskosten meer, dan is er sprake van totaal verlies.

11.5 Indien volledig aan het gestelde in Art. 10 voldaan is, zal de maatschappij ten laatste binnen de 40 dagen tot vergoeding in natura overgaan.

11.6 Indien vergoeding heeft plaatsgevonden en het gestolen rijwiel wordt teruggevonden, dan is de verzekerde verplicht dit aan te geven aan Velosafe® (claims@velosafe.be) en het teruggevonden rijwiel af te staan.

11.7 Subrogatie: Door betaling van de schade treedt de maatschappij in alle rechten en vorderingen van de begunstigde tot het bedrag van de vergoeding. Met het verzekeringscertificaat verleent de verzekeringsnemer ons het recht om ten opzichte van de aansprakelijke alle bewarende maatregelen te nemen.

11.8 Expertise: Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgelegd, zal deze door een door Velosafe®, voor rekening van de maatschappij, te benoemen deskundige worden vastgesteld. De beschadigde stukken dienen ter beschikking te worden gehouden tot een onderling akkoord is bereikt.

11.9 Voor gedeeltelijke schade: Vergoeding in de vorm van een herstelling door de fietshandelaar die op het certificaat vermeld staat en door ons is erkend of bij ontstentenis door een door ons aan te duiden fietshandelaar. Vergoed worden de reparatiekosten of vervanging van accessoires met inachtneming van het eigen risico.

11.10  Deze polis komt enkel tussen na uitputting van iedere andere polis of waarborg onder dewelke de verzekerde een vergoeding zou kunnen bekomen conform artikel 99 van de wet van 04/04/2014 betreffende verzekeringen.  

 

ARTIKEL12: VERZEKERINGSVOORSTEL

De verzekerde en de maatschappij hebben het recht binnen de 14 dagen na ontvangst van het voorstel, het contract te verbreken, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na kennisgeving ervan door de verzekeraar en onmiddellijk voor de verzekerde.

 

ARTIKEL 13: RECHTSMACHT

Indien u een klacht zou hebben, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35,1000 Brussel, info@ombudsman.as.

Elk geschil over deze verzekering zal aan de op de woonplaats van de verzekeringsnemer bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

Het contract is onderworpen aan de bepalingen van de Wet van  04/04/2014 betreffende  de verzekeringen  en de Wet van 8 december 1992 - Bescherming persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens die in dit document vermeld worden, zullen worden ingezameld in bestanden met het oog op het beheer van het contract.

 

ARTIKEL 14: DE VERZEKERAAR

Vander Haeghen & Cie. nv met maatschappelijke zetel te Nerviërslaan 85 (bus 2) - 1040 Brussel - RPR: 0427 765 248, is als verzekeringsagent geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 45471, en onderschrijft 100%  voor rekening van Starstone Insurance.  Productie en schadebeheer worden behandeld door verzekeringsbemiddelaar B-Safe nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 61830.  Vennootschapszetel: Onze Lieve Vrouwstraat 6, 2600 Berchem, België.